ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ “УКРОБОРОНПРОМ”

 
 UOP-logo-UKR
                                                                                                           

ПОРЯДОК

призначення керівників підприємств-учасників Державного концерну “Укроборонпром”  

(від 27.11.2015)

  Порядок призначення керівників підприємств-учасників Державного концерну “Укроборонпром” (далі – Порядок) визначає процедуру призначення керівників підприємств-учасників Державного концерну “Укроборонпром” (далі – керівники підприємств).

1. Загальні положення

1.1. Державний концерн “Укроборонпром” (далі – Концерн) публікує оголошення про початок добору кандидатів на посаду керівника підприємства на офіційному веб-сайті Концерну.

1.2. На заміщення посад керівників підприємств добір здійснює Робоча група з призначення керівників підприємств-учасників Державного концерну “Укроборонпром” (далі – Робоча група).  

1.3. Робоча група:

– оприлюднює на офіційному веб-сайті Концерну оголошення про проведення добору кандидатів;

– опрацьовує подані особами, що виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати), документи;

– перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані кандидатами, приймає рішення щодо допущення (недопущення) кандидата до заслуховування;

– заслуховує кандидатів;

– за результатами розгляду документів та заслуховування кандидатів Робоча група визначає рекомендованого для призначення Генеральним директором кандидата, про що складається протокол.

1.4. Робоча група має право надавати окремим структурним підрозділам Концерну доручення щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті Концерну інформації про оголошення проведення добору.

1.5. Засідання Робочої групи скликає та веде голова Робочої групи. Засідання Робочої групи є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення Робочої групи приймається колегіально.

1.6. Засідання Робочої групи складається з двох частин:

відкрита частина – розгляд документів, поданих кандидатами для участі у доборі;

закрита частина – заслуховування кандидатів.

1.7. Дата, час та місце проведення засідання Робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Концерну не пізніше ніж за чотири дні до проведення засідання.

1.8. Протягом тридцяти днів після закінчення визначеного в оголошенні строку для подання заяв кандидатами Робоча група має запропонувати Генеральному директору рекомендованого для призначення кандидата або прийняти рішення про повторне проведення добору кандидатів.

Засідання Робочої групи з розгляду документів та заслуховування кандидатів призначається не раніше, ніж на 9 день після закінчення приймання заяв.

1.9. Кандидат має право відмовитися від проходження добору чи укладення контракту, про що повідомляє Концерн у письмовому вигляді.

1.10. Добір кандидатів відбувається відкрито.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутні на відкритій частині засідання Робочої групи.

Для участі у засіданні представники засобів масової інформації повинні бути акредитовані не пізніше ніж за день до запланованого засідання.

 

2. Оприлюднення оголошення

2.1. Оголошення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Концерну.

2.2. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності;

вимоги до кандидата;

перелік документів, що подаються кандидатом;

строк і місце приймання заяв та документів;

дата і місце проведення засідань Робочої групи;

номер телефону для довідок.

 

3. Вимоги до кандидатів
та подання документів для участі у доборі

3.1. Загальні вимоги до кандидатів:

– громадянство України;

– володіння державною мовою;

– вища освіта;

– досвід роботи на керівних посадах різного рівня – не менше ніж 5 років.

Робоча група має право визначити для кандидатів на посади керівника певного підприємства вимоги, які відрізнятимуться від загальних.

3.2. Кандидат особисто подає до Концерну такі документи:

1) власноручно написану заяву щодо участі у доборі;

2) належним чином завірені:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію трудової книжки;

– копію документа про вищу освіту;

– копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3) особовий листок по обліку кадрів (заповнений власноручно і підписаний) та автобіографію (написану власноручно і підписану);

4) пропозицію з розвитку підприємства;

5) довідку про відсутність в особи судимості;

6) довідку про стан здоров’я (медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о) і сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о);

7) власноручно написану заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей відповідно до Закону України “Про очищення влади” за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”;

8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, визначеною Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

9) згоду на обробку персональних даних;

10) інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе кандидат.

У разі неподання разом із заявою довідки про стан здоров’я (медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма № 122-2/о), сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/о), довідки про відсутність в особи судимості, кандидат до початку засідання Робочої групи додатково подає оригінали таких довідок.

3.3. Документи що подаються кандидатами до Концерну приймаються та реєструються в окремому журналі.

3.4. У разі наявності у кандидата додаткових питань стосовно порядку призначення на посаду він може письмово звернутися до Концерну із проханням надати роз’яснення.

3.5. Строк приймання заяв вказується в оголошенні, зазначеному у пункті 1.1 цього Порядку та не може перевищувати 10 календарних днів.

 

4. Розгляд Робочою групою
документів кандидатів та їх заслуховування

4.1. На засіданні Робоча група розглядає подані кандидатами документи та заслуховує кандидатів, яких допущено до заслуховування.

4.2. За рішенням Робочої групи кандидат не допускається до заслуховування у разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 3.2 Порядку документів;

невідповідності вимогам до кандидатів;

наявності у кандидата не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

4.3. Кандидат зобов’язаний особисто представити на засіданні Робочої групи власну пропозицію з розвитку підприємства та відповісти на питання членів Робочої групи.  

4.4. Робоча група за результатами заслуховування оцінює:

– здатність кандидата добору висловлювати свої думки;

– комунікабельність;

– тактовність;

– готовність взяти на себе відповідальність;

– уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи;

– емоційну врівноваженість.

Одним з основних критеріїв визначення кандидата, рекомендованого для призначення  на посаду керівника державного підприємства, є спрямованість пропозиції з розвитку підприємства на ефективне використання його виробничого потенціалу.

4.5. Рішення про повторне проведення добору Робочою групою приймається у разі:

– відсутності кандидатів;

– недопущення до заслуховування жодного з кандидатів;

– неявки на засідання Робочої групи жодного з кандидатів;

– за результатами заслуховування кандидатів визнання Робочою групою їх пропозицій такими, що не забезпечують належну ефективність управління підприємством.

 

5. Результати добору

5.1. Кандидатура, визначена за результатами добору, рекомендується Генеральному директору для укладення контракту та призначення керівником підприємства.

5.2. Генеральний директор має право відхилити запропоновану Робочою групою кандидатуру та оголосити про повторне проведення добору.

У разі необхідності забезпечення керованості підприємства-учасників Державного концерну “Укроборонпром” Генеральний директор може прийняти рішення про призначення керівника без проведення добору.

5.3. Про схвалення Генеральним директором рекомендованого Робочою групою кандидата цей кандидат повідомляється рекомендованим листом за підписом Генерального директора. Вказаний лист одночасно з надсиланням розміщується на офіційному сайті Концерну.

5.4. У разі неявки обраного кандидата в Концерн для підписання контракту протягом 10 робочих днів з дня розміщення листа Генерального директора на офіційному сайті Концерну, Генеральний директор має право оголосити про повторне проведення добору кандидатів, або самостійно призначити керівника підприємства.

5.5. Оголошення про призначення керівника або про повторне проведення добору кандидатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Концерну.

____________________