НАГЛЯДОВА РАДА

 


 

До повноважень наглядової ради Концерну належить:

 1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;

 2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

 3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;

 4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

 5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;

 6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;

 7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;

 8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

 9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;

 10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;

 11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;

 12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;

 13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;

 14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);

 15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

 16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

 17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

 18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;

 19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;

 20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;

 21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.