Повернутись
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ "УКРОБОРОНПРОМ"

Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром" Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 року N 531.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 31 серпня 2011 р. N 993

Київ

Деякі питання Державного концерну "Укроборонпром"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 червня 2012 року N 531

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут Державного концерну "Укроборонпром" (далі – Концерн), що додається.

2. Прийняти пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі:

щодо передачі із сфери управління Міністерства оборони та Міністерства промислової політики в управління Концерну підприємств, включених до його складу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 6);

щодо передачі Концерну нежитлових приміщень загальною площею 1810,8 кв. метра на третьому поверсі будівлі по вул. Дегтярівській, 36, у м. Києві із закріпленням їх за Концерном на праві господарського відання.

3. Установити, що статутний капітал Концерну формується за рахунок коштів державного бюджету, майна учасників Концерну та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" у місячний строк забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Концерну.

 

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від
31 серпня 2011 р. N 993

 

СТАТУТ
Державного концерну "Укроборонпром"

 

Загальні положення

1. Державний концерн "Укроборонпром" (далі – Концерн) є державним господарським об’єднанням, утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1221 "Про утворення Державного концерну "Укроборонпром" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 6).

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України (далі – уповноважений орган управління).

2. Найменування Концерну:

повне найменування українською мовою – Державний концерн "Укроборонпром", скорочене – Укроборонпром;

повне найменування російською мовою – Государственный концерн "Укроборонпром", скорочене – Укроборонпром;

повне найменування англійською мовою – The State Concern "Ukroboronprom", скорочене – Ukroboronprom.

3. Учасниками Концерну є державні підприємства, зазначені у додатку до Статуту.

За рішенням уповноваженого органу управління до складу Концерну можуть входити інші державні, зокрема казенні, підприємства.

4. Місцезнаходження Концерну: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.

 

Юридичний статус Концерну

5. Концерн набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Концерн має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, логотип, печатки та штампи із своїм найменуванням і зображенням логотипу та бланки.

6. Концерн діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.

7. Концерн відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено стягнення.

8. Концерн не несе відповідальності за зобов’язаннями його учасників.

9. Учасники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Концерну.

10. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Концерну, а Концерн не відповідає за зобов’язаннями держави.

11. Концерн у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (далі – Закон), іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до Законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" зобов’язаний під час провадження своєї діяльності забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.

12. Концерн відповідно до законодавства має право:

1) формувати та забезпечувати реалізацію єдиного науково-технічного і технологічного підходу для досягнення мети діяльності;

2) укладати від свого імені договори, набувати майно, майнові та немайнові права, брати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах;

3) створювати філії та представництва на території України і за її межами, які діють на основі положень, затверджених генеральним директором Концерну, а також виступати учасником господарських товариств згідно із законодавством;

4) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

5) формувати та реалізувати єдину для всіх учасників:

маркетингову і рекламну політику, зокрема проводити маркетингові дослідження та провадити виставкову діяльність;

фінансово-економічну, цінову, інвестиційну, податкову та кредитну політику;

6) формувати єдину для всіх учасників Концерну:

систему захисту відомостей і документації, які становлять комерційну та державну таємницю;

систему документообігу та збереження архівної документації;

7) брати участь у проектах і програмах, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції;

8) звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань діяльності Концерну та його учасників, вносити відповідні пропозиції та одержувати в установленому порядку від них матеріали, необхідні для виконання покладених на Концерн завдань;

9) утворювати підприємства, у тому числі спільні, засновані на державній власності, приймати рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;

10) отримувати в установленому порядку бюджетні кошти для здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

11) залучати кредити для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну;

12) контролювати ефективність використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг, які фінансуються за рахунок коштів Концерну або позик, за якими Концерн виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну;

13) здійснювати контроль за ефективністю використання коштів суб’єктами господарювання, які беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів, що фінансуються Концерном або за рахунок залучених Концерном коштів;

14) визначати залежно від ринкового попиту ціну продажу товарів військового призначення та обсяг витрат, пов’язаних із здійсненням продажу таких товарів за зовнішньоекономічними контрактами;

15) самостійно визначати та здійснювати витрати на проведення маркетингових досліджень, пов’язаних з реалізацією майна Збройних Сил та інших військових формувань;

16) здійснювати в установленому порядку:

інвестування в проекти українських та іноземних суб’єктів господарювання;

залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надавати гарантії або виступати поручителем за такими кредитами (позиками);

передачу в заставу та іпотеку майна Концерну та погодження передачі в заставу та іпотеку майна його учасникам;

управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств та передані в управління Концерну;

17) забезпечувати виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності учасниками Концерну, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

18) проводити емісію власних цінних паперів та приймати відповідно до законодавства рішення про емісію цінних паперів учасників Концерну;

19) забезпечувати в установленому законом порядку ефективне управління об’єктами майнового комплексу учасників Концерну для реалізації прав держави як власника таких об’єктів;

20) приймати в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого;

21) ініціювати в установленому порядку корпоратизацію державних підприємств – учасників Концерну;

22) виконувати в установленому порядку роботи, пов’язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;

23) здійснювати контроль за виконанням учасниками Концерну вимог цього Статуту, внутрішніх документів Концерну, рішень органів управління Концерну.

 

Учасники Концерну

13. Учасники Концерну зберігають статус юридичної особи та профіль діяльності.

Учасники Концерну зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його учасників, пов’язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення.

14. Учасники Концерну мають право:

самостійно від свого імені укладати договори з іншими учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями;

вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції щодо напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію;

одержувати в разі потреби від Концерну фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;

вносити на розгляд ради директорів Концерну пропозиції та брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції Концерну;

користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до Концерну, а також послугами, що надаються Концерном.

15. Учасники Концерну зобов’язані:

дотримуватися вимог цього Статуту;

виконувати рішення органів управління Концерну, прийняті відповідно до його компетенції, визначеної цим Статутом;

сплачувати внески в порядку та розмірах, визначених генеральним директором Концерну;

сприяти виконанню завдань Концерну;

розвивати співробітництво в рамках діяльності Концерну.

16. Учасники Концерну не мають права без згоди Концерну виходити з його складу, об’єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.

 

Мета, завдання та предмет діяльності Концерну

17. Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

18. На Концерн покладаються такі завдання:

1) здійснення централізованого регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну, зокрема тих, які в установленому порядку одержали право на експорт, імпорт продукції та послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

2) сприяння підвищенню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу учасників Концерну;

3) створення і забезпечення функціонування системи продажу високотехнологічної промислової продукції, узагальнення результатів інтелектуальної діяльності та виконання робіт і послуг;

4) сприяння учасникам Концерну в проведенні прикладних досліджень за перспективними напрямами розвитку науки і техніки та впровадженні у виробництво передових технологій;

5) залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема для створення конкурентоспроможних зразків високотехнологічної промислової продукції, включаючи товари військового призначення;

6) створення експортноорієнтованих структур в оборонно-промисловому комплексі, розроблення документів, необхідних для їх створення, а також розроблення і реалізація маркетингових стратегій в інтересах зазначених структур;

7) освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому числі із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій;

8) реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підприємствами та організаціями, у тому числі нерезидентами, договорів купівлі-продажу, міни, поставки та інших цивільно-правових договорів, що передбачають передачу права власності на військове майно на платній або компенсаційній основі.

19. Предметом діяльності Концерну відповідно до покладених на нього завдань є:

1) сприяння підприємствам оборонно-промислового комплексу у розробці, виробництві, реалізації, зокрема на зовнішньому ринку, високотехнологічної продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг;

2) провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;

3) здійснення міжнародних передач та реалізація на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та спеціального призначення, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектувальних виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

4) участь у виконанні:

державного оборонного замовлення;

науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;

5) надання українським та іноземним підприємствам і організаціям представницьких послуг у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

6) надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, пов’язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж і супутникових систем телефонного зв’язку;

7) здійснення операцій з цінними паперами;

8) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

9) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

10) надання інженерно-консультаційних послуг;

11) проведення технічних та цінових досліджень стосовно товарів військового призначення;

12) збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва продукції військового та спеціального призначення;

13) утилізація військового майна, а також реалізація одержаних у результаті утилізації матеріалів і речовин;

14) здійснення торговельно-посередницьких операцій:

з металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також металопродукцією;

з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі реалізація виробів з їх використанням;

у зовнішньоекономічній сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими енергоносіями та товарами критичного імпорту, зокрема тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів;

15) провадження інвестиційної та посередницької діяльності, пов’язаної з передачею і постачанням електроенергії;

16) участь у військово-технічному співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну, участі у підготовці та виконанні міжнародних договорів України, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

17) провадження діяльності з питань військово-технічного співробітництва, яка не суперечить законодавству України та нормам міжнародного права;

18) надання транспортно-експедиційних послуг;

19) реалізація автотранспортних засобів, у тому числі конверсійних;

20) провадження торговельної, в тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;

21) надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;

22) провадження в інтересах учасників Концерну рекламно-виставкової і маркетингової діяльності, участь в організації і проведенні виставок (показів) зразків продукції військового призначення та подвійного використання на території України та за її межами;

23) проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств та організацій, у тому числі нерезидентів;

24) організація навчання українських та іноземних фахівців з питань реалізації продукції і послуг військового та спеціального призначення;

25) видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;

26) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення вітчизняних підприємств та організацій;

27) організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);

28) надання послуг з організації ділових поїздок представників українських суб’єктів господарювання за кордон і прийому в Україні іноземних представників;

29) виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції, пов’язаної з діяльністю Концерну;

30) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

 

Господарська діяльність Концерну

20. Концерн самостійно планує свою господарську діяльність на підставі договорів із замовниками з урахуванням споживчого попиту на його продукцію, роботи і послуги.

21. Концерн здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності відповідно до законодавства.

22. Концерн реалізує продукцію та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним згідно із законодавством.

23. Для вирішення окремих питань господарської діяльності Концерн у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи) та залучати на договірних засадах окремих фахівців, учених.

24. Під час провадження господарської діяльності Концерн користується земельними, водними та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства.

25. Інвестування тимчасово вільних коштів Концерну здійснюється на принципах зворотності та прибутковості. Напрями, порядок та умови інвестування, а також граничний розмір інвестованих тимчасово вільних коштів Концерну визначаються відповідно до затвердженого фінансового плану.

 

Зовнішньоекономічна діяльність Концерну

26. Зовнішньоекономічна діяльність Концерну ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування і провадиться відповідно до законодавства.

27. Операції з іноземною валютою Концерн здійснює згідно із законодавством.

28. Концерн провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети, завдань і предмету діяльності, визначених цим Статутом.

 

Фонди та майно Концерну

29. Джерелами формування майна Концерну є:

майно, передане в установленому порядку Концерну;

доходи від господарської діяльності, а також доходи від операцій з цінними паперами, капітальних вкладень;

майно, придбане в установленому порядку у юридичних і фізичних осіб;

кредити банків та інших фінансових установ;

внески учасників Концерну;

інше майно, набуте відповідно до законодавства.

Майно Концерну становлять відображені в його балансі оборотні та необоротні активи, що є державною власністю. Концерн володіє, користується та розпоряджається майном на праві господарського відання відповідно до мети своєї діяльності в установленому законодавством порядку.

Концерн відповідно до законодавства може створювати резервний та централізовані фонди інвестиційного, інноваційного розвитку та інші фонди виключно за рахунок відрахувань учасників і доходу, отриманого від господарської діяльності Концерну.

Розмір, порядок формування та використання фондів визначаються наглядовою радою Концерну відповідно до затвердженого фінансового плану.

Статутний капітал Концерну становить 1000000000 (один мільярд) гривень.

Статутний капітал формується за рахунок коштів державного бюджету, майна учасників Концерну та інших джерел, не заборонених законодавством.

30. Прибуток Концерну утворюється з коштів, що надходять від господарської діяльності, та за рахунок інших джерел після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством.

Використання прибутку Концерну здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану.

 

Повноваження уповноваженого органу управління

31. Уповноважений орган управління:

1) приймає рішення про:

утворення і припинення Концерну;

включення учасників до складу Концерну та про їх вихід з нього;

реорганізацію (реструктуризацію) учасників Концерну, які не підлягають приватизації;

2) затверджує Статут Концерну та вносить до нього зміни;

3) призначає своїх представників до складу наглядової ради Концерну.

 

Органи управління Концерном

32. Органами управління Концерном є наглядова рада, рада директорів, генеральний директор.

33. Органом внутрішнього фінансового контролю Концерну є аудиторська служба.

34. Вищим органом управління Концерном є його наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну.

Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два – уповноваженим органом управління.

Строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років.

35. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах.

36. На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються голова наглядової ради та його заступник.

37. Засідання наглядової ради скликаються її головою або з ініціативи не менш як двох членів наглядової ради чи генерального директора Концерну в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

У разі коли наглядова рада не проводить своє засідання більше двох разів підряд, рішення із внесених на розгляд наглядової ради питань, що не віднесені Законом до її виключної компетенції, може приймати генеральний директор Концерну одноособово.

На засідання наглядової ради запрошується генеральний директор Концерну, який має право дорадчого голосу.

38. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення наглядової ради є обов’язковими для виконання.

39. Засідання наглядової ради проводяться її головою, або заступником голови, або одним із членів наглядової ради, уповноваженим головою.

40. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та скріплюється печаткою Концерну. Член наглядової ради у разі незгоди з прийнятим рішенням може у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу, про що робиться відповідний запис у протоколі.

41. Організація забезпечення діяльності наглядової ради покладається на генерального директора Концерну.

42. До повноважень наглядової ради Концерну належить:

1) затвердження стратегії розвитку і напрямів діяльності Концерну;

2) здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва;

3) затвердження напрямів діяльності Концерну на черговий рік;

4) визначення інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

5) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо включення до складу Концерну нових учасників та виключення учасників з його складу;

6) підготовка і подання на розгляд уповноваженого органу управління пропозицій щодо внесення змін до Статуту Концерну;

7) прийняття рішень про відкриття філій і представництв Концерну;

8) затвердження фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності Концерну, в тому числі річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років);

9) погодження залучення кредитів для реалізації проектів, виконання програм і зовнішньоекономічних контрактів за участю Концерну, якщо вартість таких проектів, програм і контрактів перевищує суму, еквівалентну 50000000 (п’ятдесяти мільйонам) доларів США у відповідній валюті;

10) прийняття рішень про створення резервного та інших фондів Концерну, визначення порядку їх формування та використання;

11) прийняття рішень стосовно участі Концерну у корпоратизації державних підприємств у встановленому законодавством порядку;

12) прийняття рішень стосовно участі Концерну в статутному капіталі господарських товариств, інших комерційних і некомерційних організацій, створених на території України і за її межами, метою діяльності яких є сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції, у тому числі товарів військового призначення;

13) погодження рішень генерального директора Концерну про припинення його учасників;

14) забезпечення проведення Концерном у встановленому порядку відрахувань до державного бюджету частини прибутку (доходу);

15) здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

16) затвердження річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

17) ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну;

18) призначення на посаду і звільнення з посади членів аудиторської служби Концерну;

19) укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну;

20) внесення уповноваженому органу управління пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну;

21) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, законами та іншими нормативно-правовими актами.

Повноваження, визначені у підпунктах 1, 2, 6 – 8, 12, 14 – 17, 20 цього пункту, належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.

43. Наглядова рада може розглядати інші питання діяльності Концерну.

Питання, внесені на розгляд наглядової ради генеральним директором Концерну, підлягають обов’язковому розгляду.

44. Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління. До складу ради директорів Концерну входять генеральний директор Концерну, його заступники, а також представники учасників Концерну.

Головою ради директорів Концерну є генеральний директор Концерну.

45. Рада директорів Концерну керується у своїй діяльності цим Статутом і положенням про раду директорів Концерну, яким установлюються строки, порядок скликання і проведення її засідань, а також порядок прийняття рішень. Положення про раду директорів Концерну затверджується наглядовою радою Концерну.

46. Проведення засідань ради директорів Концерну організовує генеральний директор Концерну або уповноважена ним особа.

47. На засіданні ради директорів Концерну ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні. У разі необхідності копії протоколу надаються членам ради директорів, членам аудиторської служби Концерну.

48. До повноважень ради директорів Концерну належить:

1) підготовка пропозицій щодо:

напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;

стратегії розвитку Концерну та його учасників;

реалізації інвестиційної політики стосовно активів Концерну та інвестування в активи, які належать учасникам, філіям і представництвам;

показників діяльності Концерну і подання їх на розгляд наглядової ради Концерну;

2) забезпечення розроблення річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років) учасників Концерну і подання їх на розгляд генерального директора Концерну;

3) здійснення координації поточної діяльності учасників Концерну;

4) виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується Концерном та його учасниками, і внесення генеральному директору Концерну пропозицій щодо його подальшого використання;

5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.

49. Генеральний директор Концерну здійснює загальне керівництво діяльністю Концерну.

50. Генеральний директор Концерну призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Президентом України.

Заступники генерального директора Концерну призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором Концерну.

51. Генеральний директор Концерну:

1) звітує перед Президентом України та уповноваженим органом управління про результати діяльності Концерну;

2) має право вносити пропозиції з питань досягнення мети діяльності, виконання функцій і повноважень Концерну, учасників Концерну, повноважень органів управління Концерну Президентові України та уповноваженому органу управління (у тому числі з питань виконання державної програми озброєння, державного оборонного замовлення та мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва, у тому числі ініціювати питання щодо подання в установленому порядку проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Концерну), центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування;

3) вносить наглядовій раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту Концерну;

4) бере участь в установленому законодавством порядку у засіданнях уповноваженого органу управління з питань діяльності Концерну, засіданнях, колегіях та нарадах центральних органів виконавчої влади;

5) діє від імені Концерну і представляє без доручення його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями органами іноземних держав, міжнародними організаціями; видає від імені Концерну довіреності на вчинення юридичних дій;

6) забезпечує:

надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну їх стану;

проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;

проведення моніторингу фінансової діяльності учасників Концерну;

проведення в установленому порядку інвентаризації майна Концерну та його учасників;

проведення екологічного аудиту учасників Концерну;

зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління Концерну та його учасників;

виконання рішень наглядової ради Концерну;

визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

ведення обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

7) вносить у разі потреби на розгляд наглядової ради Концерну питання, що стосуються його діяльності;

8) визначає порядок і розміри регулярних внесків учасників Концерну;

9) затверджує:

річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три – п’ять років) учасників Концерну, та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

положення, регламенти та інші документи Концерну;

організаційну структуру Концерну;

положення про філії і представництва Концерну;

логотип та знак для товарів і послуг Концерну;

10) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо кандидатур членів аудиторської служби Концерну;

11) здійснює в установленому порядку управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, переданих в управління Концерну;

12) приймає рішення про емісію власних цінних паперів та емісію цінних паперів учасників Концерну відповідно до законодавства;

13) ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;

14) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;

15) приймає рішення про передачу в заставу та іпотеку майна Концерну, укладає відповідні угоди, надає згоду на передачу в заставу та іпотеку майна учасників Концерну в установленому законодавством порядку;

16) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні;

17) погоджує кредитну політику учасників Концерну;

18) надає:

згоду на залучення учасниками Концерну внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантії або поруки за такими кредитами (позиками);

учасникам Концерну згоду на оренду державного майна;

пропозиції щодо умов договору оренди з урахуванням потреби в ефективному використанні орендованого майна;

згоду на відчуження та списання об’єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну;

19) оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну;

20) здійснює уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву учасників Концерну з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;

21) приймає в установленому порядку рішення щодо передачі об’єктів державної власності від одного учасника Концерну до іншого;

22) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди;

23) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників Концерну;

24) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;

25) погоджує з Фондом державного майна плани реструктуризації та санації учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб’єктів господарювання;

26) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну;

27) видає накази і розпорядження з питань діяльності Концерну;

28) видає довіреності, відкриває поточні та інші рахунки в установах банків та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому законодавством;

29) вирішує питання організації господарської та зовнішньоекономічної діяльності, фінансування, обліку та звітності Концерну;

30) укладає договори та угоди;

31) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

32) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;

33) забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих та інших нормативних документів учасників Концерну;

34) затверджує статути (положення) учасників Концерну, зміни та доповнення до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

35) за погодженням з наглядовою радою Концерну приймає рішення про припинення учасників Концерну;

36) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Концерну, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

37) затверджує розмір і форми оплати праці працівників Концерну відповідно до законодавства;

38) готує пропозиції щодо напрямів діяльності Концерну на черговий рік і подає їх на розгляд наглядової ради Концерну;

39) подає наглядовій раді Концерну пропозиції щодо напрямів використання прибутку Концерну;

40) готує і подає на розгляд наглядової ради Концерну пропозиції щодо показників діяльності Концерну;

41) здійснює координацію поточної діяльності учасників Концерну;

42) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Концерну, в тому числі його коштами;

43) визначає порядок здійснення контролю ефективності використання коштів організаціями, що беруть участь у реалізації проектів, виконанні програм і зовнішньоекономічних контрактів українських експортерів, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт, послуг, які фінансуються Концерном або фінансуються за рахунок позик, за якими він виступає поручителем, а також зовнішньоекономічних контрактів господарських товариств, частка в статутному капіталі яких належить Концерну;

44) приймає рішення з інших питань діяльності Концерну, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Концерну.

52. Генеральний директор включається за згодою до складу дорадчих органів, відповідно до напрямів діяльності Концерну та утворених Президентом України, уповноваженим органом управління, центральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції з формування та реалізації державної політики у сфері сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції.

 

Облік, звітність та контроль

53. Концерн веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.

54. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту.

55. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня того самого року. Кожний наступний фінансовий рік збігається з календарним.

56. Концерн забезпечує подання статистичної звітності органам державної статистики в обсягах та у строк, що передбачені законодавством.

 

Трудовий колектив

57. Трудовий колектив Концерну складається з працівників, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

Умови організації праці, порядок оплати та соціального страхування членів трудового колективу Концерну визначаються відповідно до законодавства. Відносини між Концерном та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до законодавства.

58. Трудовий колектив Концерну:

1) розглядає і затверджує проект колективного договору;

2) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Концерну соціальних пільг;

3) бере участь у матеріальному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про відзначення працівників державними нагородами;

4) погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власність майна, закріпленого за Концерном, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Концерну;

5) заслуховує звіти про виконання колективного договору;

6) вирішує інші питання згідно із законодавством.

59. Трудовий колектив Концерну реалізує свої повноваження шляхом прийняття рішень на загальних зборах, які вважаються правоможними, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини загальної кількості працюючих.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування.

Виборним органом трудового колективу Концерну є рада трудового колективу, яка представляє його інтереси у відносинах з Концерном в межах повноважень, наданих загальними зборами трудового колективу.

 

Припинення діяльності Концерну

60. Припинення діяльності Концерну здійснюється за пропозицією наглядової ради Концерну шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

61. Ліквідація Концерну здійснюється комісією, призначеною уповноваженим органом управління, а у разі припинення діяльності Концерну за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

62. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується згідно з рішенням уповноваженого органу управління.

63. Концерн вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

 

Додаток до Статуту

 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств – учасників Державного концерну "Укроборонпром"

Код згідно з
ЄДРПОУ

Найменування підприємства

 

00152135 Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів"

 

01128475

Державне підприємство "Вінницький авіаційний завод" – "ВІАЗ"

 

05311609

Дочірнє підприємство державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" – державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма "Прогрес"

 

07552205 Державне підприємство Міністерства оборони України "63 котельно-зварювальний завод"

 

07587058 Державне підприємство Міністерства оборони України "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод"

 

07620094 Казенне підприємство "Житомирський ремонтно-механічний завод"

 

07646544

Державне підприємство "Кіровоградський ремонтний завод"

 

07665754

Державне підприємство "Рубін"

 

07676441 Державне підприємство Міністерства оборони України "Львівський радіоремонтний завод"

 

07684556

Державне підприємство Міністерства оборони України "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"

 

07705790

Державне підприємство Міністерства оборони України "Севастопольське авіаційне підприємство"

 

07756801

Державне підприємство Міністерства оборони України "Одеське авіаційно-ремонтне підприємство "Одесавіаремсервіс"

 

07790672

Державне підприємство "Київський автомобільний ремонтний завод"

 

07856371

Державне підприємство "Миколаївський ремонтно-механічний завод"

 

07904041 Державне підприємство "110 Харківський автомобільний ремонтний завод"

 

07917635 Державне підприємство Міністерства оборони України "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод"МіГремонт"

 

07934846

Державне підприємство "126 Харківський автомобільний ремонтний завод"

 

07978157

Державне підприємство "171 Чернігівський ремонтний завод"

 

07985602

Державне підприємство "Львівський бронетанковий ремонтний завод"

 

08011078

Державне підприємство Міністерства оборони України "Запорізький автомобільний ремонтний завод" (військова частина А 0652)

 

08029701

Державне підприємство Міністерства оборони України "Луцький ремонтний завод "Мотор"

 

08099848

Державне підприємство "Харківський бронетанковий ремонтний завод"

 

08215600

Державне підприємство "Луганський авіаційний ремонтний завод"

 

08248877

Державне підприємство Міністерства оборони України "Харківський механічний завод"

 

08252623

Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод"

 

08276316 Державне підприємство "Рівненський автомобільний ремонтний завод"

 

08305644

Державне підприємство "Чугуївський авіаційний ремонтний завод"

 

08316910

Державне підприємство "732 Вінницький ремонтний завод"

 

08326540 Казенне підприємство "Зміївськии ремонтний енергомеханічний завод"

 

08341806

Державне підприємство Міністерства оборони України "45 експериментальний механічний завод"

 

08385169

Державне підприємство "Феодосійський судномеханічний завод" Міністерства оборони України

 

08396724 Державне підприємство "Шепетівський ремонтний завод"

 

08457704 Державне підприємство "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння"

 

09794409 Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"

 

12602750 Державне підприємство Міністерства оборони України "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон"

 

14015318 Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів

 

14040960 Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь"

 

14281072 Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" – державна госпрозрахункова зовнішньоторгівельна та інвестиційна фірма "Укрінмаш"

 

14302667 Державне підприємство "Київський ремонтно-механічний завод"

 

14307297

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Прогрес"

 

14307618

Казенне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування"

 

14307765

Казенне підприємство Науково-технічний комплекс "Імпульс"

 

14307831

Державне підприємство "Красилівський агрегатний завод"

 

14307848 Державне виробничо-технічне підприємство "Граніт"

 

14307908

Державне підприємство "Тячівський завод "Зеніт"

 

14308109

Казенне підприємство "Радіовимірювач"

 

14308138

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Квант"

 

14308351

Рубіжнянський казенний хімічний завод "Зоря"

 

14308457 Державне підприємство "Центральне конструкторське бюро "Чорноморець"

 

14308598

Державне підприємство Український радіотехнічний інститут

 

14308776

Державне підприємство "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

 

14309020

Державне підприємство "Конструкторське бюро радіозв’язку"

 

14309408

Центральне казенне конструкторське бюро "Протон"

 

14309617 Державне підприємство Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"

 

14309623

Казенне підприємство "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"

 

14309764

Державне підприємство "Харківський завод транспортного устаткування"

 

14310052

Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"

 

14310098

Державне підприємство "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів"

 

14310299 Казенне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова"

 

14310431

Державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро"

 

14310554

Державне підприємство "Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит"

 

14310566

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації"

 

14310649

Феодосійський казенний оптичний завод

 

14310796 Державне Південне виробничо-технічне підприємство

 

14310804

Державне підприємство "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання"

 

14310945

Державне підприємство "Горлівський хімічний завод"

 

14311005

Державне підприємство Виробниче об’єднання "Луганський верстатобудівний завод"

 

14311175

Державне підприємство "Жулянський машинобудівний завод "Візар"

 

14311376 Державне підприємство "Дослідно-конструкторське бюро "Промінь"

 

14311429

Державне підприємство – Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

 

14311608

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Шторм"

 

14311844 Донецький казенний завод хімічних виробів

 

14312068

Державне підприємство "Спеціальне конструкторське бюро "Спектр"

 

14312329

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад"

 

14312358

Державне підприємство "Київський державний завод "Буревісник"

 

14312453

Державне підприємство Завод "Генератор"

 

14312631 Державне підприємство "Спеціальна виробничо-технічна база "Полум’я"

 

14312683

Хімічне казенне об’єднання імені Г. І. Петровського

 

14312921

Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес " імені академіка О. Г. Івченка

 

14313056

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут конструкційних матеріалів "Прометей"

 

14313240

Державне підприємство "Суднобудівний завод ім. 61 комунара"

 

14313317 Запорізьке державне підприємство "Радіоприлад"

 

14313582

Казенне підприємство Харківське конструкторське бюро з двигунобудування

 

14313866

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра"

 

14313926 Державне виробничо-технічне підприємство "Південавіапромналадка"

 

14314452 Казенне підприємство "Шосткинський казенний завод "Імпульс"

 

14314618

Державне підприємство Макіївський державний проектний інститут

 

14314713

Державне науково-дослідне підприємство "Конекс"

 

14315150 Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Буран"

 

14315351

Казенне підприємство Шосткинський казенний завод "Зірка"

 

14315500

Державне підприємство "Харківський приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка"

 

14315629

Державне підприємство "Завод імені В. О. Малишева"

 

14316161

Державне підприємство "Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення"

 

16502169 Державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем"

 

16502206

Державне підприємство Науково-дослідний центр "Вертоліт"

 

19389809

Державне підприємство "Виробниче об’єднання "Карпати"

 

21552117 Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" – державне підприємство "Укроборонсервіс"

 

21655998

Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"

 

21666128

Державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем"

 

22794124

Державне підприємство "Оризон-Навігація"

 

22971632

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" – державне підприємство "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКО-експорт"

 

22987900 Державне підприємство "Новатор"

 

22990316 Казенне підприємство "812 ремонтний завод радіотехічного озброєння"

 

23516456

Державне підприємство Конструкторське бюро лазерної техніки

 

23696820

Державне підприємство "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

 

23831376

Державне підприємство "Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки"

 

24577572

Державне підприємство Науково-дослідний Інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація"

 

24944438 Державне підприємство "Херсонський завод суднового обладнання та суднової арматури"

 

24961253

Херсонський державний завод "Палада"

 

24964464

Державне підприємство Міністерства оборони України "Українська авіаційна транспортна компанія"

 

24967600

Державне підприємство Міністерства оборони України "Укроборонресурси"

 

24969510

Державне підприємство "2 ремонтний завод засобів зв’язку"

 

25146165 Державне підприємство "Склопластик"

 

25604710

Казенне підприємство Костянтинівське казенне науково-виробниче підприємство "Кварсит"

 

25662328

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" – державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт"

 

30019335

Дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт" – державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство "Спецтехноекспорт"

 

30162618 Львівський державний завод "ЛОРТА"

 

30210163

Ізюмський казенний приладобудівний завод

 

30488626

Державне підприємство Міністерства оборони України "Укроборонлізинг"

 

30954711 Державне підприємство Міністерства оборони України "Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки"

 

31599777 Казенне підприємство "Житомирський ремонтний завод радіотехнічного обладнання "Промінь"

 

31821381 Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект"

 

31995565 Державне підприємство "Луганський патрон"

 

34297075 Державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння"

 

35283037 Державне підприємство "Хімічний завод "Південний"

 

 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 531)