Повернутись
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВА ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВНИКІВ З ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ"

Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 530, від 23 лютого 2011 року N 136.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 21 жовтня 2009 р. N 1107

Київ

Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 червня 2010 року N 530,
 від 23 лютого 2011 року N 136

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення"  Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

1. Затвердити Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, що додається.

2. Абзац другий пункту 7 Положення про представництва генерального замовника – Національного космічного агентства України на підприємствах космічної галузі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 908 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 952), викласти в такій редакції:

"Виконання робіт з контролю якості та прийняття продукції оборонного призначення здійснюється представництвами генерального замовника відповідно до Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, установах і організаціях, що затверджується Кабінетом Міністрів України.".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 279 "Про затвердження Положення про військові представництва на підприємствах, в установах і організаціях" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 57, ст. 1927);

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 482 "Про доповнення пункту 2 Положення про військові представництва на підприємствах, в установах і організаціях" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1765);

пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1529.

 

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. N 1107 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях

1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права та організацію діяльності представництв державних замовників з оборонного замовлення (далі – представництва) на вітчизняних промислових, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, які здійснюють розроблення, виробництво, модернізацію, постачання, монтаж і ремонт продукції оборонного призначення, виконують роботи і надають пов’язані з ними послуги (далі – підприємства), а також взаємовідносини між представництвами та підприємствами.

2. Наведені в цьому Положенні терміни вживаються у значенні, застосованому в Законі України "Про державне оборонне замовлення".

3. Державні замовники можуть утворювати на підприємствах свої представництва або залучати до цієї роботи на договірній основі існуючі представництва інших державних замовників.

4. Державні замовники розміщують свої представництва на окремих підприємствах або кількох підприємствах на період виконання такими підприємствами оборонних замовлень, розміщених цими державними замовниками, або на інший період.

Номенклатура продукції оборонного призначення, що підлягає прийманню представництвом, визначається державним замовником.

5. Рішення про утворення на підприємствах представництв чи їх ліквідацію (розформування) приймається державними замовниками. Представництва є підрозділами відповідних державних замовників.

Кількість та розташування представництв, їх організаційно-штатна структура та організаційно-штатна структура відділів, управлінь, структурних підрозділів державних замовників з питань контролю за відповідністю розроблення і виготовлення продукції оборонного призначення вимогам нормативних документів та технічної документації (далі – контроль якості) та приймання продукції оборонного призначення, кошторис витрат на утримання затверджуються відповідними державними замовниками виходячи з обсягу та трудомісткості завдань, що покладаються на представництва.

Представництва, що залучаються до виконання заходів, зазначених у підпункті 11 пункту 9 цього Положення, та представництва Міноборони, що залучаються до виконання заходів, зазначених у підпунктах 11 і 12 пункту 9 цього Положення, мають статус військових представництв.

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

6. Надання грошового та матеріального забезпечення військовослужбовцям, а також виплата заробітної плати працівникам представництв здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, що передбачаються в державному бюджеті для фінансування державних замовників. Виплата військовослужбовцям і працівникам представництв (далі – персонал представництв) винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат за рахунок підприємства або юридичних осіб, для яких представництво на договірній основі здійснює контроль якості та приймання продукції оборонного призначення, забороняється.

7. У своїй діяльності представництва керуються Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами відповідних державних замовників, інших центральних органів виконавчої влади, що регулюють відносини у зазначеній сфері, та цим Положенням.

8. Основними завданнями представництв є:

1) контроль якості продукції оборонного призначення на всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації, постачання, монтажу і ремонту відповідно до вимог нормативних документів, технічної документації і умов контрактів (договорів);

(підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

2) приймання від підприємств продукції оборонного призначення згідно з умовами відповідних контрактів (договорів) і контроль за виконанням умов постачання цієї продукції споживачам;

3) контроль за підготовкою підприємств до виконання визначених їм мобілізаційних завдань на особливий період та за виконанням довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки, у тому числі за створенням виробничих потужностей мобілізаційного призначення, страхового фонду документації та запасів матеріально-технічних ресурсів;

4) участь у розробленні та організації виконання підприємствами заходів із забезпечення режиму секретності і технічного захисту інформації.

9. Представництва відповідно до покладених на них завдань:

1) беруть участь:

за дорученням державного замовника у розгляді матеріалів, пов’язаних з укладенням державних контрактів з оборонного замовлення, а також договорів про контроль якості та приймання продукції оборонного призначення, з іншими державними замовниками, центральними органами виконавчої влади та у випадках, передбачених законодавством, з вітчизняними суб’єктами господарської діяльності; візують зазначені матеріали і здійснюють контроль за своєчасним виконанням таких державних контрактів та договорів;

в опрацюванні тактико-технічних (технічних) завдань на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт (послуг) у порядку, встановленому нормативними документами;

в оформленні рекламацій на недоброякісну та некомплектну продукцію, отриману від постачальників, комплектувальних виробів та складових частин;

2) здійснюють контроль:

відповідно до умов державного контракту (договору) за виконанням науково-дослідних робіт, аванпроектів, дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;

якості виготовлення, модернізації, постачання, монтажу і ремонту продукції оборонного призначення відповідно до вимог нормативних документів, технічної документації та умов державних контрактів (договорів);

(абзац третій підпункту 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

за витрачанням виконавцями державного оборонного замовлення коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання оборонного замовлення за державними контрактами (договорами), на всіх стадіях розроблення, виготовлення, модернізації, постачання, монтажу і ремонту продукції оборонного призначення;

3) проводять аналіз собівартості та трудомісткості продукції оборонного призначення за державним оборонним замовленням, розглядають розрахункові матеріали з визначення договірних цін і подають державному замовникові висновок про рівень цін разом з аналізом елементів витрат;

4) проводять перевірку якості продукції оборонного призначення, що впроваджена у виробництво відповідним виконавцем державного оборонного замовлення;

5) розглядають і за наявності підстав узгоджують зміни, що пропонуються для внесення до технічної документації на продукцію оборонного призначення, передану в серійне виробництво чи поставлену державному замовникові, у порядку, встановленому нормативними документами;

6) видають підприємству посвідчення (акти) про прийняття продукції оборонного призначення та етапів робіт (послуг) за встановленою державним замовником формою;

7) аналізують разом з адміністрацією підприємств рекламації на продукцію оборонного призначення з метою вивчення характеру дефектів і вжиття заходів для їх усунення у виробах, що перебувають у стадії виробництва або в експлуатації;

8) ведуть облік продукції оборонного призначення та матеріальних цінностей, що належать державним замовникам та залишилися на підприємстві після виконання оборонного замовлення, у тому числі у співвиконавців, а також беруть участь у проведенні інвентаризації, перевірки умов та стану їх зберігання відповідно до умов договору зберігання;

9) перевіряють умови зберігання продукції оборонного призначення, що виготовлена за оборонним замовленням та перебуває на відповідному зберіганні, а також наявність договору з державним замовником або його дозволу на використання підприємством для своїх потреб результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та технологій військового і спеціального призначення, що отримані під час виконання оборонного замовлення;

(підпункт 9 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

10) отримують в установленому порядку дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та провадять таку діяльність відповідно до законодавства;

11) представництва, крім того, залучаються також до виконання заходів з контролю якості продукції оборонного призначення, що розробляється та виготовляється вітчизняними підприємствами для постачання на експорт, у разі, коли такі заходи передбачені міжнародними договорами України, зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

(підпункт 11 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

12) представництва Міноборони, крім того, виконують функції незалежної інспекції Авіаційного регістру Міждержавного авіаційного комітету за наявності документів, які засвідчують делегування Комітетом представництву відповідних повноважень.

(пункт 9 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

10. Представництва відповідно до укладеного державного контракту (договору) мають право:

1) ознайомлюватися з документами, матеріалами, у тому числі нормативними документами та технічною документацією, стосовно замовлень на розроблення і виробництво продукції оборонного призначення;

2) брати участь:

у розгляді та узгодженні методик і програм випробувань, звітів про результати випробувань, планів заходів щодо усунення дефектів і недоліків, виявлених під час випробувань;

у науково-технічних і виробничих нарадах з питань розроблення та виробництва продукції оборонного призначення;

3) відхиляти від приймання науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи за узгодженням із замовником у разі:

невиконання підприємством тактико-технічних (технічних) завдань на виконання таких робіт;

невідповідності виготовлених дослідних зразків вимогам нормативних документів та технічної документації, а також невиконання спільних рішень державного замовника і підприємства;

некомплектності поданої для приймання технічної документації, передбаченої умовами державного контракту (договору) та нормативними документами;

незадовільних результатів випробувань;

невиконання підприємством вимог режиму секретності та технічного захисту інформації;

4) тимчасово припиняти приймання та відвантаження продукції оборонного призначення у разі:

виявлення невідповідності виготовленої продукції вимогам нормативних документів та технічної документації;

випуску продукції оборонного призначення за технічною документацією, до якої не внесено змін, передбачених умовами державного контракту (договору);

порушення встановленого технічною документацією технологічного процесу виробництва;

виявлення у процесі експлуатації продукції оборонного призначення дефектів, які можуть призвести до аварії (виходу з ладу), якщо такі дефекти можуть бути у продукції оборонного призначення, що перебуває у виробництві;

порушення встановленого режиму секретності та вимог до технічного захисту інформації.

11. Представництво очолює керівник, якого призначає державний замовник.

Керівник представництва:

1) організовує роботу представництва;

2) організовує та особисто здійснює контроль якості та комплектності продукції оборонного призначення, що поставляється державному замовникові;

3) координує роботу, спрямовану на забезпечення своєчасної підготовки висновків щодо аванпроектів, ескізних і технічних проектів, іншої документації, а також щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

4) забезпечує повноту та якість проведення всіх видів випробувань дослідних зразків і серійної продукції відповідно до вимог нормативних документів та технічної документації, а також достовірність їх результатів та своєчасне подання висновків за результатами таких випробувань;

5) контролює правильність і своєчасність оформлення документів, що підтверджують якість, кількість та комплектність прийнятої продукції оборонного призначення;

6) разом з керівництвом підприємства забезпечує проведення аналізу рекламацій на продукцію оборонного призначення, вивчення характеру дефектів і розроблення пропозицій щодо вжиття заходів для їх усунення;

7) забезпечує участь працівників представництва у розробленні та організації виконання заходів щодо додержання режиму секретності та технічного захисту інформації;

8) організовує роботу представництва із забезпечення безперебійного приймання продукції оборонного призначення в обсязі, запланованому на розрахунковий рік;

9) організовує перевірку виконання підприємством вимог нормативних документів та технічної документації з питань підвищення якості, надійності та довговічності продукції оборонного призначення, а також додержання вимог щодо консервації, пакування і зберігання прийнятої продукції оборонного призначення на складах підприємств, виконання рознарядок на відвантаження такої продукції та своєчасність оформлення в установленому порядку приймально-здавальної супровідної документації;

10) укладає договір про надання представництвом послуг з контролю якості та приймання продукції оборонного призначення у випадках, передбачених у пункті 13 цього Положення (за наявності письмової довіреності від державного замовника);

11) організовує роботу представництва з економічних питань і відповідає за правильність розрахунку (формування) та застосування цін на продукцію оборонного призначення за державним оборонним замовленням, обґрунтування витрат на всіх етапах її розроблення та виробництва;

12) доводить до державного замовника з оборонного замовлення інформацію про кооперацію підприємств, що беруть участь у виробництві кінцевої продукції;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

12. Державний замовник та керівник конкретного підприємства узгоджують питання, пов’язані з розміщенням та забезпеченням діяльності представництва на підприємстві, зокрема щодо забезпечення:

документацією, довідниками та науково-технічною інформацією, які необхідні для здійснення контролю за якістю продукції оборонного призначення та здійснення її приймання;

контрольно-вимірювальними приладами, інструментами та оснащенням, а також можливістю залучення працівників підприємства для проведення випробувань, здійснення контролю якості та приймання продукції оборонного призначення;

обладнаними службовими приміщеннями згідно із санітарними нормами, послугами з ведення таємного та нетаємного діловодства, засобами зв’язку та оргтехнікою, а також у разі необхідності приміщеннями для осіб, що прибувають для отримання та супроводу продукції оборонного призначення (у разі необхідності);

допуску персоналу представництв до службових, виробничих і складських приміщень підприємства у порядку, встановленому на підприємстві;

за можливості усіма видами соціально-побутового та медичного обслуговування цивільного персоналу представництв нарівні з відповідними категоріями працівників підприємства.

13. Послуги з контролю якості та приймання продукції оборонного призначення представництвами одного державного замовника для іншого державного замовника надаються безоплатно. Для інших центральних органів виконавчої влади та у випадках, визначених законодавством, для вітчизняних суб’єктів господарської діяльності послуги надаються у порядку, передбаченому цим Положенням, на договірній основі за плату.

Оплата послуг, що надаються іншим центральним органам виконавчої влади, та у випадках, визначених законодавством, для вітчизняних суб’єктів господарської діяльності здійснюється відповідно до укладених договорів, орієнтовні умови яких визначені у Примірному договорі, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Калькуляція кошторисної вартості послуг складається відповідно до законодавства. При цьому граничний розмір плати за надання послуг не може перевищувати 1 відсотка виробничої собівартості продукції оборонного призначення, контроль якості та приймання якої здійснюються представництвом за такими договорами. Під час проведення розрахунків граничного розміру плати за надання послуг у виробничій собівартості продукції оборонного призначення вартість комплектувальних виробів, що прийняті представництвами державних замовників на підприємствах-співвиконавцях, не враховується.

Кошти, що надходять від надання зазначених послуг, зараховуються в дохід державного бюджету і використовуються відповідно до законодавства.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 530,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.02.2011 р. N 136)

14. У разі коли на підприємстві не утворено представництва, державний замовник під час розміщення на такому підприємстві оборонного замовлення може направляти до цього підприємства своїх уповноважених представників для контролю якості та приймання продукції оборонного призначення. На зазначених представників поширюються всі права та обов’язки представництв, передбачені цим Положенням.

15. Керівник представництва і керівник підприємства разом приймають рішення з поточних питань, пов’язаних з контролем якості під час розроблення, виготовлення, модернізації, постачання, монтажу, ремонту та приймання продукції оборонного призначення.

16. Представництво, виконуючи завдання, передбачені цим Положенням, не має права втручатись у діяльність підприємства, а підприємство – відповідно в діяльність представництва.

17. Представництва організовують роботу з урахуванням установлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму секретності.

18. Атестація робочих місць персоналу представництв за умовами праці та надання за результатами такої атестації відповідних пільг та компенсацій здійснюються згідно із законодавством.

19. Суперечності, що виникають між підприємством і представництвом з питань, пов’язаних з контролем якості під час розроблення, виготовлення, модернізації, постачання, монтажу і ремонту продукції оборонного призначення, а також з інших питань діяльності представництв, вирішуються в установленому законодавством порядку.

20. За рішенням державного замовника представництво може мати печатку, бланк та штамп із своїм найменуванням.